top of page
Lundaskolans arbetsplan för förskoleklass

Förskoleklassen är en obligatorisk skolform för sexåringar. I förskoleklassen kombineras förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Tanken med förskoleklassen är att den ska fungera som en bro mellan förskola och grundskola.

Förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet har en gemensam läroplan (Lgr22). I läroplanen finns riktlinjer och mål för de tre verksamheternas pedagogiska arbete och för undervisningen. Kapitel 3 i Lgr22 beskriver förskoleklassens uppdrag.

 

Exempelvis ska skolan sträva efter att varje elev:

• Utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära

• Utvecklar sitt eget sätt att lära

• Utvecklar tillit till sin egen förmåga

• Känner trygghet och lär sig att visa hänsyn och respekt i samspel med andra

Normer och värden

I vårt värdegrundsarbete arbetar vi med att utveckla en god självkänsla hos våra elever, vi lär dem att visa hänsyn, att lyssna på andra, att ta ansvar, att vara en god kamrat och att bli en i gruppen. Vi arbetar medvetet för att påverka och stimulera eleverna att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar, oavsett kön och etnicitet mm. Vi arbetar aktivt med att varje elev följer ”Stopp min kropp” reglerna*. Förskoleklassen följer Lundaskolans plan mot kränkande behandling som finns att läsa på hemsidan.

Utveckling och lärande/kunskaper

Språklig medvetenhet

Lundaskolan arbetar utifrån Bornholmsmodellen som är ett språkutvecklande arbetssätt. Där fokuserar vi på språklekar, rim, ord, meningar, första och sista ljudet i ord, dela upp och sammanföra bokstavsljud och knyta ljuden till bokstaven. Vi stimulerar elevernas intresse för skriftspråket och läsning genom att utgå från elevernas intressen och vardag. Vi har högläsning i grupp för att träna på att lyssna, återberätta, utveckla fantasin, väcka intresse för läsning och böcker. Vi arbetar även med att samtala, lyssna och ställa frågor samt att eleverna ska få möta olika typer av texter och medier. Språket integreras även i temaarbeten.

Matematik

Vi uppmärksammar barnen på vardagsmatematiken som finns omkring oss genom att samtala, reflektera och lösa problem kring de grundläggande matematiska begreppen. Praktiskt material används i barnens laborerande och vi arbetar konkret med mönster, former, sortering, uppfattning om antal, stor-liten, häften-dubbelt, fler-färre, siffor, tal osv. Genom spel och olika lekar tränar barnen på ett roligt och lustfyllt sätt sitt matematiska tänkande. Det är viktigt att barnen får tänka, reflektera och resonera samt tänka lösningsfokuserat och påvisa att det finns många olika sätt att lösa ett problem. Processen och barnens nyfikenhet är det viktigaste.

 

Skapande verksamhet

Vi vill ge eleverna möjligheter att i skapande verksamhet (lek, bild, musik, dans, drama) utveckla sin fantasi och kreativitet och uppleva skapandet som lustfyllt och intressant. De estetiska uttrycksformerna integreras i de olika temaarbeten vi arbetar med samt i svenska och matematik. Eleverna får möjlighet att använda och prova olika material och tekniker, arbeta enskilt och tillsammans med andra. Eleverna dokumenterar och utvärderar sina arbeten både skriftligt och muntligt. Vi låter eleverna ta del av kultur genom att bl.a. besöka konstmuseum, teater och gå på konsert.

 

Lekens betydelse

Genom leken, både den organiserade och den fria, får eleverna utlopp för sin fantasi och utvecklar sin sociala kompetens, som blir redskap att hantera konfliktlösning. Vi arbetar aktivt för att skapa en kreativ lekmiljö, som barnen får vara med och påverka. Eleverna får i leken välja mellan olika lekområden av olika karaktär bl.a. rollekar, konstruktion, och skapande. Pedagogerna stimulerar eleverna att prova olika lekområden och på så sätt utveckla sina intressen och hitta nya kamrater i gruppen.

 

Idrott och hälsa

Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur det påverkar vårt välbefinnande är centrala delar av förskoleklassens undervisning. I leken och idrotten tränar vi de olika grundformerna såsom att åla, krypa, balansera, kasta, fånga, klättra, hänga och så vidare. Elever får lära sig att delta i och förhålla sig till regellekar av olika slag både utomhus och inomhus. Vi har gemensamma frilufts- och friidrottsdagar.

 

Natur, teknik och samhälle

Varje vecka är vi ute i naturen, där eleverna bland annat får undersöka och lära om årstider, väder, växter och djur. Vi vill ge barnen positiva naturupplevelser i olika miljöer och väder. Vi arbetar med vanliga tekniska lösningar samt kemiska och fysikaliska fenomen som finns i elevernas vardag och hur olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker är en daglig del av förskoleklassens undervisning. I förskoleklassen får barnen fördjupa sig i teman där vi exempelvis arbetar med årstider, ”jaget”, kamratskap, närmiljö och samhället. Vi startar upp terminen genom att prata om hur vi vill ha det i klassen. Barnen är delaktiga i utformningen av trivselmål och vad det innebär att vara en bra kompis. När de är delaktiga har de också lättare att följa och förstå målen.

Elevernas delaktighet, ansvar och inflytande

Eleverna utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande, exempelvis klassråd och elevråd i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen). Eleverna tränar på sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter i samlingsringen. De får därigenom möjlighet att påverka och att ta ansvar för sina handlingar och för skolans miljö. På Lundaskolan arbetar vi med faddergrupper där varje elev tillhör en åldersintegrerad grupp. Det för att öka tryggheten och för att alla på skolan ska lära känna varandra bättre.

 

Skola och hem

Vårdnadshavare har ansvar för sina barns fostran och utveckling. Skolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Vi skapar förutsättningar för kommunikation mellan skola och hem genom föräldramöten, utvecklingssamtal, samtal i vardagen och veckobrev.

 

Bedömning och utvärdering

Genom olika former av utvärdering och dokumentation kan vi följa och stimulera elevernas utveckling och lärande, vilket ligger till grund för att analysera och utveckla verksamheten. Gällande barnens språkliga och matematiska medvetenhet görs kartläggningar med hjälp av Skolverkets ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken” i början av terminen. Skolverkets kartläggning är obligatorisk och följs upp löpande under läsåret. Det för att kunna möta barnen på deras nivå och anpassa undervisningen utifrån kartläggningen. Vi använder oss av olika metoder för att få en bild av hur barnen trivs. En gång per termin har vi inskolningssamtal/utvecklingssamtal där vi pratar om elevens utveckling. Varje elevs utveckling dokumenteras.

 

www.raddabarnen.se*

Om ni är intresserade av hela förskoleklassens läroplan hittar ni den här

bottom of page