top of page

Teknik

Pedagogisk planering för ämnet teknik.

 

Ämnets karaktär

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhäl­lens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en nyfikenhet och en strävan att uppfylla behov eller lösa problem som uppstått. Kunskaper om den teknik som omger oss och hur den formas och förändras kan bidra till utvecklingen av nya kreativa lösningar och ett ansvarsfullt sätt att förhålla sig till teknik. Sådana kunskaper är betydelsefulla i vår tid då det ställs höga krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet, samtidigt som många av dagens samhällsfrågor har inslag av teknik. 

Lgr 22  

 

Syfte:

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten. Eleverna får även möjligheter att utveckla kunskaper om teknikens arbetsmetoder.

 

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 

 • förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid.

 • kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och

 • förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Lgr 22

 

Centralt innehåll åk 1-3:

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

 • Säkerhet vid elevernas användning av teknik, till exempel elektricitet och olika tjänster via internet.

 

Tekniska lösningar

 • Hur några föremål i elevernas vardag används och fungerar. Enkla mekanismer, till exempel i verktyg och leksaker av olika slag. Begrepp som används i samband med detta.

 • Vad datorer används till och deras delar för inmatning, utmatning och lagring av information. Föremål i elevernas vardag som styrs med hjälp av programmering, till exempel hushållsmaskiner och smarta telefoner.

 • Material för konstruktionsarbete. Materialens egenskaper och hur materialen benämns och kan sammanfogas.

 

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar

 

 • Undersökande av hur några föremål i elevernas vardag är utformade och hur deras funktion kan förbättras.

 • Egna konstruktioner där man använder enkla mekanismer.

 • Styrning av föremål med programmering.

 • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysiska och digitala modeller.

 

Lgr 22

bottom of page